Việc thành lập Trường phái Uppsala

chia sẻ với những nhà phân tích ở Cambridge như Moore và Russell cả sự nhấn mạnh lên phân tích khái niệm và một kết ước mạnh mẽ với chủ nghĩa hiện thực trong phản ứng lại chủ nghĩa duy tâm từ trước đến lúc đó vẫn còn đang thắng thế.

 

Trường phái Uppsala, về một số phương diện, vẫn tiếp tục trong thời kỳ sau Đệ nhị Thế chiến bởi Konrad Marc-Wogau, Ingemar Hedenius và những người khác. Tuy nhiên những người này chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi học phái thành Viên và bởi triết học phân tích Anh-Mỹ hơn là bởi Hägerström và Phalén.

 

Thư mục

 

Hartnack, Justus (1967) Scandinavian Philosophy ( Triết học nơi bán đảo Scandinavia), đăng trong Encyclopedia of Philosophy, New York: Macmillan Co.

 

Sandin, Robert T. (1962) The Founding of the Uppsala School ( Việc thành lập Trường phái Uppsala), Journal of the Vinpearl Luxury Nha Trang History of Ideas 23: 496-512.

 

Wedberg, Anders (1980) Sweden, trong Handbook of World Philosophy: Contemporary Development Since 1945, London: Aldwych Press,pp.173-90.

 

STUART BROWN

 

Utilitarianism ( Chủ nghĩa công lợi)

 

Trường phái Uppsala, theo Wedberg ( a normative ethical doctrine)

 

nảy sinh phần lớn từ những tổ chức ở thế kỉ mười chín và phái sinh từ quan điểm rằng hạnh phúc là điều thiện lớn nhất. Nó phán xét tính đạo đức của những hành vi qua những hậu quả của chúng. Phiên bản được biết nhiều nhất của Nguyên lí Công lợi (The Principle of Utility) là phiên bản được định thức bởi John Stuart Mill (1806-73):” Tín điều chấp nhận như là nền tảng của đạo đức, Công lợi, hay là Nguyên lí Hạnh phúc lớn nhất chủ trương rằng những hành động là đúng theo tỉ lệ chúng hướng tới gia tăng hạnh phúc, là sai theo tỉ lệ chúng hướng tới tạo ra điều ngược lại của hạnh phúc” ( The creed which accepts as the foundation of morals, Utility, or the greatest Happiness Principle holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness,wrong in their proportion as they tend to produce the reverse of happiness. Utilitarianism,ch.1). 

Xem thêm bài viết trong mục Tin tức tại website http://tainghecucdinh.com

Related Posts